پرش لینک ها

مراحل روند درمان اصلاحی

“مرحله اول”

معاينه باليني و بررسي مشكلات ساختاري پاسچر بدن توسط فيزيوتراپيست ورزشي. از جمله مواردي كه به ان توجه مي شود شامل زانوهاي ضربدري ، زانوهاي پرانتزي ، اسكليوز يا انحراف ستون فقرات ، سر و گردن رو به جلو ، شانه هاي گرد شده، كايفوز، لوردوز و كف پاي صاف مي باشد.

“مرحله دوم”

در صورت نياز مراجعه كننده به مراكز راديولوژي جهت مشخص شدن ميزان درگيري ارجاع داده مي شود. و همچنين در اين مرحله در صورت نياز مراجعه كننده به متخصصين ارتز و پروتز جهت طراحي و ساخت وسايل ارتز مانند بريس – كفي ارجاع داده مي شود.

“مرحله سوم”

طراحي و تهيه برنامه ورزشي اصلاحي متناسب با اسيب هر شخص تحت نظر فيزيوتراپيست ورزشي

“مرحله چهارم”

اجرای تمرينات زير نظر متخصصين ورزشي

“مرحله پنجم”

ارزيابی مجدد بعد از گذشت يك ماه و بررسی روند درماني

مشاهده
کشیدن