پرش لینک ها

نوبت دهی جهت درمان در منزل

درمان در منزل

نظر به لطف و استقبال همیشگی همراهان کلینیک اکسین و محدود بودن ظرفیت کلینیک، امکان پذیرش حضوری تعداد بیشتری مراجعه کننده در این برهه زمانی امکانپذیر نیست و از طرف دیگر امکان رفت و آمد برای برخی از افراد به دلیل کرونا، مشکالت جسمی، مشغله زیاد و یا سایر شرایط وجود ندارد، به همین دلیل پس از بررسی زیرساخت های موجود و توان بالقوه مجموعه اکسین بر آن شدیم تا خدمت جدیدی را به مجموعه اکسین بیافزاییم تا بیش از بیش بتوانیم رسالت انسانی خویش را به انجام رسانیم.
مفتخریم اعالم نماییم که زین پس شما میتوانید خدمات درمانی خود را دقیقا مشابه آنچه در کلینیک انجام میشود، در منزل دریافت نمایید. خدمات درمان در منزل همانند خدمات ارائه شده در مجموعه شامل درمان دستی، تمرین درمانی در منزل، الکتروتراپی، تکنیک سوزن خشک و غیره است.
به منظور دریافت درمان در منزل، بیمار محترم باید برای بار نخست به شکل آنالین مشاوره و معاینه شود تا پس از تشکیل پرونده و تشخیص فیزیوتراپیست ها پروتکلهای درمانی برای بیمار نوشته و درباره آن توسط تیم اکسین تصمیمگیری شود. سپس متناسب باسابقه بیماری، آسیب و تشخیص عارضه، فیزوتراپیستهای کلینیک اکسین زیر نظر فیزوتراپیست علی رضا کریمی و فیزیوتراپیستسروش یزدانی به منزل بیمار جهت آغاز درمان اعزام خواهند شد. امید است بار دیگر بتوانیم با حداکثر توان خود سهم کوچکی دربهبود کیفیت زندگی شما عزیزان داشته باشیم.

مشاهده
کشیدن